Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Általános tudnivalók
A Szfinx Truck Kft. (székhely: 2737 Ceglédbercel, Hunyadi utca 16. adószám: 25543049-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-180830) mint a www.szexyshop.hu weboldal üzemeltetője, továbbiakban adatkezelő, kijelenti, hogy a fenti weboldalak felhasználóinak adatait az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel. Az erre vonatkozó szabályok a jelen Adatvédelmi szabályzatban olvashatók, amely az adatkezelési módszerek mellett az adatvédelemre és személyes adatok biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedéseket is rögzít.
Jelen adatvédelmi szabályzat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény figyelembe vételével készült.

2. A tájékoztatóban használt sajátos kifejezések törvényi definíciói

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

3. Személyes adatok védelme

Az adatkezelő mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására.

4. Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

Ön bármikor kérhet felvilágosítást az adatkezelő által tárolt adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok adatbázisából való törlését postai úton a következő címre küldve: Szfinx Truck Kft., 2737 Ceglédbercel, Hunyadi utca. 16, valamint az szfinx2017@gmail.com email címen.

5. Kiskorúak védelme

Az adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a gyermekek személyes adatainak védelmét, és az ahhoz fűződő jogok tiszteletben tartását.

18. életévét be nem töltött látogató a weboldalt nem látogathatja, regisztrációt nem végezhet. Amennyiben a weboldalon regisztráló felhasználó nem töltötte be 18. életévét, felszólítás nélkül minden adatát és a létrehozott vásárlói profilt töröljük!

6. Adatvédelmi irányelvek

Ön az oldalon történő regisztrációval illetve hírlevelünkre történő feliratkozással hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

Az Önnel való kapcsolattartás
Hírleveleinken keresztül történő tájékoztatás
Közvetlen üzletszerzés
Piackutatás
Kérjük, jelezze, mely adatkezelésekhez nem járul hozzá. Amennyiben tiltakozását nem jelzi, azt úgy tekintjük, adatai az alábbi módon történő kezeléséhez hozzájárul:
Email címére elektronikus úton reklámok és egyéb tájékoztató információk küldése
Az Ön személyes adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással értékeljük

7. Egyéb adatkezelések

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, ügyészség és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsájtása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére, amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

8. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartalmáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, székhelyéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.

Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, vagy ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejár, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  1. A személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
  2. A személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás céljából történik
  3. A tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő, az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 naptári napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést, beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is, meg fogjuk szüntetni, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben Ön a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen, a közléstől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

9. Az adatkezelésért felelős

Név: Szfinx Truck Kft
Székhely: 2737 Ceglédbercel, Hunyadi utca 16.
Adószám: 21920178-1-03
Cégjegyzékszám: 13-09-180830
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-73278/2014

10. Sütik – cookie használata

A webáruház használata során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárolhat a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak. A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatának az engedélyezése szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.